راههای تماس با ما

واحد بازرگانی داخلی
سمت مدیر بازرگانی داخلی
نام و نام خانوادگی مهرداد محمدی
تلفن
تلفن همراه
داخلی ۳۴۵
ایمیل mehrdad@paradisalum.com
واحد بازرگانی داخلی
سمت مدیر فروش
نام و نام خانوادگی حسین کریمی
تلفن ۳۳۱۳۳۲۰۰
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۷۷
داخلی ۲۳۸
ایمیل karimi@alumroll.com
واحد بازرگانی داخلی
سمت مدیر مهندسی فروش
نام و نام خانوادگی مجید تقی لو
تلفن ۳۳۱۳۳۲۰۰
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۷۶
داخلی ۲۳۷
ایمیل taghiloo@alumroll.com
واحد بازرگانی داخلی
سمت کارشناس فروش شمش و بیلت
نام و نام خانوادگی هانیه انصاری
تلفن ۳۳۱۲۵۲۸۹
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۹۹
داخلی ۳۳۵
ایمیل ansari@alumroll.com
واحد بازرگانی داخلی
سمت رئیس فروش پروفیل اختصاصی
نام و نام خانوادگی فرشته کبیری
تلفن ۳۳۱۲۶۳۴۶
تلفن همراه ۹۱۸۰۵۰۲۹۸۹
داخلی ۳۸۵
ایمیل kabiri@alumroll.com
واحد بازرگانی داخلی
سمت سرپرست فروش پروفیل ساختمانی و صنعتی
نام و نام خانوادگی رحیم زاده
تلفن ۳۳۱۳۴۶۹۰
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۸۴
داخلی ۲۲۵
ایمیل ramin@alumroll.com
واحد بازرگانی داخلی
سمت مدیر بازاریابی و فروش
نام و نام خانوادگی سید امین سجادی
تلفن ۳۳۱۳۴۶۹۰
تلفن همراه ۳۳۱۲۶۸۰۶
داخلی ۳۲۲
ایمیل info@alumroll.com
واحد بازرگانی داخلی
سمت سرپرست فروش تیغه و کرکره
نام و نام خانوادگی نجاتی
تلفن ۳۳۱۳۴۱۴۱
تلفن همراه ۹۹۰۸۱۴۸۳۷۷
داخلی ۳۱۴
ایمیل akroll@alumroll.com
واحد بازرگانی خارجی
سمت رئیس بازرگانی
نام و نام خانوادگی مسعود عابدی
تلفن ۳۳۱۳۳۶۱۱
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۷۲
داخلی ۲۱۲
ایمیل masoud@alumroll.com
واحد بازرگانی خارجی
سمت مسئول واردات
نام و نام خانوادگی نگین مقدسی
تلفن ۳۳۱۳۳۳۴۸
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۷۲
داخلی ۳۸۰
ایمیل negin@paradisalum.com
واحد بازرگانی خارجی
سمت مسئول صادرات
نام و نام خانوادگی حمیدرضا انوری راد
تلفن ۳۳۱۳۶۶۵۰
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۹۲
داخلی ۳۰۲
ایمیل anvarirad@paradisalum.com
واحد تدارکات
سمت مدیر تدارکات
نام و نام خانوادگی حمیدرضا ربیعی
تلفن ۳۳۱۲۱۰۸۸
تلفن همراه ۹۱۸۷۶۴۶۹۹۷
داخلی ۳۵۴
ایمیل h-rabiee@alumroll.com
واحد تدارکات
سمتکارشناس خرید
نام و نام خانوادگی حامد حاجی
تلفن ۳۳۱۲۱۰۸۸
تلفن همراه ۹۱۸۶۹۲۹۴۲۲
داخلی ۳۵۳
ایمیل haji@alumroll.com
واحد تدارکات
سمتکارشناس خرید
نام و نام خانوادگیرضا براتی
تلفن
تلفن همراه ۹۱۸۹۵۸۸۳۴۰
داخلی ۲۸۸
ایمیل barati@alumroll.com
واحد تدارکات
سمتکارشناس خرید
نام و نام خانوادگیمسعود سامانیان
تلفن
تلفن همراه
داخلی ۲۳۰
ایمیل samanian@alumroll.com
واحد حسابداری و مالی
سمتمدیر مالی
نام و نام خانوادگی امین کاووسی
تلفن
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۸۶
داخلی ۲۵۲
ایمیل accounting@alumroll.com
واحد حسابداری و مالی
سمت حسابداری بازرگانی داخلی و خارجی
نام و نام خانوادگیبهزاد عسگری
تلفن
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۸۶
داخلی ۲۲۴
ایمیل info@alumroll.com
واحد حسابداری و مالی
سمت حسابداری فروش
نام و نام خانوادگیوحید نظری
تلفن
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۸۶
داخلی ۲۴۹
ایمیل info@alumroll.com
واحد روابط عمومی
سمتمدیر روابط عمومی
نام و نام خانوادگیتوسطی
تلفن ۳۳۱۲۶۳۶۶
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۷۱
داخلی ۳۸۱
ایمیل info@alumroll.com
واحد امور اداری
سمت مدیر اداری
نام و نام خانوادگی احمد لک
تلفن ۳۳۱۲۶۳۶۶
تلفن همراه ۹۱۸۲۵۵۶۴۷۱
داخلی ۲۹۶
ایمیل info@alumroll.com

با ما در ارتباط باشید

۰۲۱-۴۵۳۶۴
info@alumroll.com
اراک روبروی شهربازی لاله شرکت صنایع آلومرول نوین