گواهینامه استاندارد محصولات آلومینیومی آکرول

تقدیرنامه و تندیس واحد نمونه کشوری ۱۳۹۶

تندیس واحد صنعتی نمونه برای شرکت روانگداز پردیس در سال ۱۳۹۳

تندیس واحد صنعتی نمونه برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۴

تندیس واحد صنعتی نمونه برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۵

لوح سپاس حضور در یازدهمین نمایشگاه در پنجره و صنایع وابسته ۱۳۹۸