بازدید استاندار محترم استان مرکزی در سال 1393  از مجموعه آلومرول نوین