بازدید مدیرکل محترم اداره استاندارد و نماینده محترم استان مرکزی در مجلس از مجموعه آلومرول نوین