بازدید نماینده محترم استان مرکزی در مجلس جناب آقای آصفری از مجموعه آلومرول نوین