کسب مقام اول فوتسال کارگری در سال 1393 توسط تیم فوتسال مجموعه آلومرول نوین