برگزاری نشست هم اندیشی صنعت و دانشگاه با دعوت صنایع آلومرول نوین از پژوهشگران برجسته استان ، دی ماه 1393