بازدید سفیر محترم جمهوری آذربایجان و اعضای محترم اتاق بازرگانی استان مرکزی از مجموعه صنایع آلومرول نوین