مراسم روز صنعت و معدن 11 تیر 1394 و تقدیر از صنایع آلومرول نوین واحد نمونه صنعتی سال 1393