بازدید استاندار کردستان ، مرکزی ، ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی و مدیرعامل شرکت ایرالکو از مجموعه صنایع آلومرول نوین - 23 مهرماه 1394