بازدید مدیران ارشد کمپانی عظیم JFE ژاپن در آبان ماه 1394