نمایشگاه اختصاصی صنعتی و بازرگانی ایران 2016 در ترکمنستان با حضور شرکت صنایع آلومرول نوین