راههای تماس با ما

واحدبازرگانی داخلی
سمتمدیر بازرگانی داخلی
نام و نام خانوادگیمهرداد محمدی
تلفن 
تلفن همراه 
داخلی۳۴۵
ایمیلmehrdad@paradisalum.com
واحدبازرگانی داخلی
سمتمدیر فروش
نام و نام خانوادگیحسین کریمی
تلفن۳۳۱۳۳۲۰۰
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۷۷
داخلی۲۳۸
ایمیلkarimi@alumroll.com
واحدبازرگانی داخلی
سمتمدیر مهندسی فروش
نام و نام خانوادگیمجید تقی لو
تلفن۳۳۱۳۳۲۰۰
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۷۶
داخلی۲۳۷
ایمیلtaghiloo@alumroll.com
واحدبازرگانی داخلی
سمتکارشناس فروش شمش و بیلت
نام و نام خانوادگیهانیه انصاری
تلفن۳۳۱۲۵۲۸۹
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۹۹
داخلی۳۳۵
ایمیلansari@alumroll.com
واحدبازرگانی داخلی
سمترئیس فروش پروفیل اختصاصی
نام و نام خانوادگیفرشته کبیری
تلفن۳۳۱۲۶۳۴۶
تلفن همراه۹۱۸۰۵۰۲۹۸۹
داخلی۳۸۵
ایمیلkabiri@alumroll.com
واحدبازرگانی داخلی
سمتسرپرست فروش پروفیل ساختمانی و صنعتی
نام و نام خانوادگیرحیم زاده
تلفن۳۳۱۳۴۶۹۰
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۸۴
داخلی۲۲۵
ایمیلramin@alumroll.com
واحدبازرگانی داخلی
سمتمدیر بازاریابی و فروش
نام و نام خانوادگیسید امین سجادی
تلفن۳۳۱۳۴۶۹۰
تلفن همراه۳۳۱۲۶۸۰۶
داخلی۳۲۲
ایمیلinfo@alumroll.com
واحدبازرگانی داخلی
سمتسرپرست فروش تیغه و کرکره
نام و نام خانوادگینجاتی
تلفن۳۳۱۳۴۱۴۱
تلفن همراه۹۹۰۸۱۴۸۳۷۷
داخلی۳۱۴
ایمیلakroll@alumroll.com
واحدبازرگانی خارجی
سمترئیس بازرگانی
نام و نام خانوادگیمسعود عابدی
تلفن۳۳۱۳۳۶۱۱
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۷۲
داخلی۲۱۲
ایمیلmasoud@alumroll.com
واحدبازرگانی خارجی
سمتمسئول واردات
نام و نام خانوادگینگین مقدسی
تلفن۳۳۱۳۳۳۴۸
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۷۲
داخلی۳۸۰
ایمیلnegin@paradisalum.com
واحدبازرگانی خارجی
سمتمسئول صادرات
نام و نام خانوادگیحمیدرضا انوری راد
تلفن۳۳۱۳۶۶۵۰
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۹۲
داخلی۳۰۲
ایمیلanvarirad@paradisalum.com
واحدتدارکات
سمتمدیر تدارکات
نام و نام خانوادگیحمیدرضا ربیعی
تلفن۳۳۱۲۱۰۸۸
تلفن همراه۹۱۸۷۶۴۶۹۹۷
داخلی۳۵۴
ایمیلh-rabiee@alumroll.com
واحدتدارکات
سمتکارشناس خرید
نام و نام خانوادگیحامد حاجی
تلفن۳۳۱۲۱۰۸۸
تلفن همراه۹۱۸۶۹۲۹۴۲۲
داخلی۳۵۳
ایمیلhaji@alumroll.com
واحدتدارکات
سمتکارشناس خرید
نام و نام خانوادگیرضا براتی
تلفن 
تلفن همراه۹۱۸۹۵۸۸۳۴۰
داخلی۲۸۸
ایمیلbarati@alumroll.com
واحدتدارکات
سمتکارشناس خرید
نام و نام خانوادگیمسعود سامانیان
تلفن 
تلفن همراه 
داخلی۲۳۰
ایمیلsamanian@alumroll.com
واحدحسابداری و مالی
سمتمدیر مالی
نام و نام خانوادگیامین کاووسی
تلفن 
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۸۶
داخلی۲۵۲
ایمیلaccounting@alumroll.com
واحدحسابداری و مالی
سمتحسابداری بازرگانی داخلی و خارجی
نام و نام خانوادگیبهزاد عسگری
تلفن 
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۸۶
داخلی۲۲۴
ایمیلinfo@alumroll.com
واحدحسابداری و مالی
سمتحسابداری فروش
نام و نام خانوادگیوحید نظری
تلفن 
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۸۶
داخلی۲۴۹
ایمیلinfo@alumroll.com
واحدروابط عمومی
سمتمدیر روابط عمومی
نام و نام خانوادگیتوسطی
تلفن۳۳۱۲۶۳۶۶
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۷۱
داخلی۳۸۱
ایمیلinfo@alumroll.com
واحدامور اداری
سمتمدیر اداری
نام و نام خانوادگیاحمد لک
تلفن۳۳۱۲۶۳۶۶
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۷۱
داخلی۲۹۶
ایمیلinfo@alumroll.com

با ما در ارتباط باشید

۰۲۱-۴۵۳۶۴
info@alumroll.com
اراک روبروی شهربازی لاله شرکت صنایع آلومرول نوین

صنایع آلومرول نوین

بزرگترین تولید کننده انواع محصولات آلومینیومی کشور

با ما در ارتباط باشید

با ما در ارتباط باشید

info@alumroll.com

ارسال فکس

۰۸۶-۳۳۱۳۴۰۵۰

تماس با ما

۴۵۳۶۴ - ۰۲۱

کانال های ارتباطی با ما

صنایع آلومرول نوین بزرگترین تولید کننده انواع محصولات آلومینیومی کشور:
-ریخته گری انواع بیلت وشمش های آلیاژی آلومینیوم
-اکسترود انواع پروفیلهای آلومینیومی ساختمانی نرمال و ترمال بریک و تیغه های کرکره

تماس با ما

۴۵۳۶۴ - ۰۲۱

با ما در ارتباط باشید

info@alumroll.com

همه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صنایع آلومرول نوین است