راههای تماس با ما

نام و نام خانوادگیعلیرضا آبائی
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۵۱۰
نام و نام خانوادگیحسین کریمی
تلفن۰۸۶-۳۳۱۳۳۲۰۰
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۷۷
داخلی ۰۲۱-۴۵۳۶۴۸۶۰
ایمیلKarimi@alumroll.com
نام و نام خانوادگی فرشته کبیری
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۶۰
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۸
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۳۴۰
ایمیلKabiri@alumroll.com
نام و نام خانوادگیمجید تقی لـو
تلفن۰۲۱-۵۹۲۷۵۰۰۰
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۷۶
داخلی۰۲۱-۵۹۲۷۵۲۱۳
ایمیلTaghiloo@alumroll.com
نام و نام خانوادگیهانیه انصاری
تلفن۰۸۶-۳۳۱۲۵۲۸۹
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۹
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۸۶۱
ایمیلAnsari@alumroll.com
نام و نام خانوادگی سید امین سجادی
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۶۲
تلفن همراه ۰۹۹۰۸۱۴۸۳۷۴
داخلی ۰۲۱-۴۵۳۶۴۳۴۴
  
نام و نام خانوادگیرامین رحیم زاده
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۶۳
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۸۴
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۳۴۳
ایمیلRamin@alumroll.com
نام و نام خانوادگیمرجان جیریایی
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۵۷
تلفن همراه۰۹۱۸۰۵۰۲۹۸۹
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۳۴۵
ایمیلJiriaee@alumroll.com
نام و نام خانوادگیشیما میرمحمودی
تلفن همراه۰۹۱۸۴۹۴۴۳۸۰
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۳۵۱
ایمیلShima-m@alumroll.com
  
نام و نام خانوادگیامین کاووسی
ایمیلAccounting@alumroll.com
نام و نام خانوادگیبهزاد عسگری
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۳۳۰
نام و نام خانوادگیامین بیگی
تلفن۰۸۶-۳۳۱۲۵۳۵۶
تلفن همراه ۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۳
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۸۶۵
ایمیلBeigi@alumroll.com
نام و نام خانوادگیحمیدرضا انوری راد
تلفن۰۸۶-۳۳۱۳۶۶۵۰
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۲
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۸۶۹
ایمیلAnvarirad@alumroll.com
نام و نام خانوادگی حمیدرضا ربیعی
تلفن ۰۹۱۸۷۶۴۶۹۹۷
ایمیل h-rabiee@alumroll.com

نام و نام خانوادگیحامد حاجی
تلفن۰۹۱۸۶۹۵۹۴۲۲
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۴۲۰
ایمیلHaji@alumroll.com
نام و نام خانوادگیمهدی عابدی
تلفن۰۸۶-۳۳۱۳۴۶۹۳
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۱
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۸۶۸
ایمیلM-abedi@alumroll.com
نام و نام خانوادگیمصطفی جهانگیری
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۳۸۴
داخلی۰۲۱-۴۵۳۶۴۳۷۲

با ما در ارتباط باشید

۰۲۱-۴۵۳۶۴۰۰۰
info@alumroll.com
اراک روبروی شهربازی لاله شرکت صنایع آلوم رول نوین