راههای تماس با ما

نام و نام خانوادگیحسین کریمی
تلفن۰۸۶-۳۳۱۳۳۲۰۰
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۷۷
داخلی ۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۶۰ (۲۳۸)
ایمیلKarimi@alumroll.com
نام و نام خانوادگیمجید تقی لو
تلفن همراه ۰۹۱۸۲۵۵۶۴۷۶
داخلی ۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶ (۳۴۲)
ایمیلTaghiloo@alumroll.com
نام و نام خانوادگی فرشته کبیری
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۶۰
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۸
داخلی۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶ (۳۴۰-۳۴۱)
ایمیلKabiri@alumroll.com
نام و نام خانوادگیمهرانگیز فیروزآبادی
تلفن۰۸۶-۳۳۱۳۳۲۰۲
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۷۸
داخلی۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۶۰ (۳۱۹)
ایمیلSales@alumroll.com
نام و نام خانوادگیهانیه انصاری
تلفن۰۸۶-۳۳۱۲۵۲۸۹
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۹۹
داخلی۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۶۰ (۳۳۵)
ایمیلAnsari@alumroll.com
نام و نام خانوادگی سید امین سجادی
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۶۲
تلفن همراه ۰۹۹۰۸۱۴۸۳۷۴
داخلی ۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶ (۳۴۴)
ایمیلInfo@alumroll.com
نام و نام خانوادگیرامین رحیم زاده
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۶۳
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۸۴
داخلی ۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶ (۳۴۳)
ایمیلRamin@alumroll.com
نام و نام خانوادگیمرجان جیریایی
تلفن۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۵۷
تلفن همراه۰۹۱۸۰۵۰۲۹۸۹
داخلی ۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶ (۳۴۵)
ایمیلJiriaee@alumroll.com
نام و نام خانوادگیالهام مفتخری
تلفن 
تلفن همراه۰۹۱۸۴۹۴۴۳۷۹
داخلی 
ایمیل 
نام و نام خانوادگینجاتی
تلفن 
تلفن همراه۰۹۹۰۸۱۴۸۳۷۷
داخلی 
ایمیل 
نام و نام خانوادگینگین مقدسی
تلفن 
تلفن همراه۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۳
داخلی ۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۶۰ (۳۹۴)
ایمیلNegin@paradisalum.com
نام و نام خانوادگیامین بیگی
تلفن ۰۸۶-۳۳۱۲۵۳۵۶
تلفن همراه۹۱۸۲۵۵۶۴۹۳
داخلی ۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۶۰ (۲۵۰)
ایمیلBeigi@alumroll.com
نام و نام خانوادگی حمیدرضا انوری راد
تلفن ۰۸۶-۳۳۱۳۶۶۵۰
تلفن همراه ۰۹۱۸۲۵۵۶۴۹۲
داخلی ۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۶۰(۳۰۲)
ایمیل Anvarirad@alumroll.com
نام و نام خانوادگیحمیدرضا ربیعی
تلفن همراه۰۹۱۸۷۶۴۶۹۹۷
داخلی۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶(۴۱۴)
ایمیلH-Rabiee@alumroll.com
نام و نام خانوادگیحامد حاجی
تلفن همراه۰۹۱۸۶۹۵۹۴۲۲
داخلی ۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶ (۴۲۰)
ایمیلHaji@alumroll.com
نام و نام خانوادگیعباس غلامی
تلفن همراه ۰۹۹۱۰۵۹۸۴۳۴
داخلی ۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴-۰۶ (۴۱۳)
ایمیلInfo@alumroll.com
نام و نام خانوادگیامین کاووسی
تلفن 
تلفن همراه 
داخلی۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۶۰ (۲۵۲)
ایمیلAccounting@alumroll.com
نام و نام خانوادگیبهزاد عسگری
تلفن 
تلفن همراه 
داخلی ۰۸۶-۳۳۵۵۴۴۰۴ (۳۳۰)
ایمیلinfo@alumroll.com

با ما در ارتباط باشید

۰۲۱-۴۵۳۶۴۰۰۰
info@alumroll.com
اراک روبروی شهربازی لاله شرکت صنایع آلوم رول نوین