تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۵

تقدیرنامه و تندیس واحد نمونه کشوری ۱۳۹۶

تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۴۰۰

تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۴۰۱

گواهینامه استاندارد محصولات آلومینیومی آکرول

گواهینامه فنی

تقدیرنامه نمایشگاه ایروان ارمنستان آبان ۱۳۹۰

تندیس واحد صنعتی نمونه برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۳

لوح سپاس حضور در یازدهمین نمایشگاه در پنجره و صنایع وابسته ۱۳۹۸

تقدیرنامه گردهمایی سراسری مدیران و متخصصان صنعت آلومینیوم کشور ، فروردین ۱۳۹۶

تندیس واحد صنعتی نمونه کشوری برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۶

تندیس واحد ساعی و تلاشگر اداره کل استاندارد استان مرکزی ، مهر ماه ۱۳۹۴

تقدیرنامه اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان به دلیل حضور در نمایشگاه ترکمنستان سال ۲۰۱۶

گواهینامه ISO 9001:2000

تندیس کنفرانس بین المللی آلومینیوم سال ۲۰۱۴

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۲

تقدیرنامه حضور در دومین نمایشگاه توانمندی های صادرات ایران در لبنان(بیروت)

تقدیرنامه ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز سال ۱۳۹۶

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۳۹۲

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۳۹۰

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۳۸۸