45001

استاندارد مدیریت ایمنی بهداشت EN ISO 45001 : 2018

14001 size

استاندارد مدیریت زیست محیطی EN ISO 14001 : 2015

9001size

استاندارد مدیریت کیفیت EN ISO 9001 : 2015

تقدیرنامه نمایشگاه ایروان ارمنستان آبان ۱۳۹۰

تندیس واحد صنعتی نمونه برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۳

لوح سپاس حضور در یازدهمین نمایشگاه در پنجره و صنایع وابسته ۱۳۹۸

تقدیرنامه گردهمایی سراسری مدیران و متخصصان صنعت آلومینیوم کشور ، فروردین ۱۳۹۶

تندیس واحد صنعتی نمونه کشوری برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۶

تندیس واحد ساعی و تلاشگر اداره کل استاندارد استان مرکزی ، مهر ماه ۱۳۹۴

تقدیرنامه اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان به دلیل حضور در نمایشگاه ترکمنستان سال ۲۰۱۶

تندیس کنفرانس بین المللی آلومینیوم سال ۲۰۱۴

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی برای شرکت آلومرول نوین در سال ۱۳۹۲

تقدیرنامه حضور در دومین نمایشگاه توانمندی های صادرات ایران در لبنان(بیروت)

تقدیرنامه ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز سال ۱۳۹۶

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۳۹۲

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۳۹۰

لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال ۱۳۸۸